ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Uitvoering van de diensten

De onderhoudsploeg staat in voor het uitvoeren van de opdracht volgens de omschrijving en de frequenties vermeld in de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant. Tecclean onderhoudt permanent contact met de klant om te waken over de goede uitvoering van de diensten. Hiertoe behoudt Tecclean zich het recht voor om na afspraak de lokalen van de klant te bezoeken voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole.

 

  1. Duur

Voor het stopzetten van de opdracht dient dit steeds 3 maanden met een aangetekend schrijven te gebeuren. Ingeval deze termijn niet wordt nageleefd, blijven de diensten voor de duur van de opzegtermijn verschuldigd.

 

  1. Prijs

Onze prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, producten en materialen, werkkledij, vervoerskosten, inspectiewerk en algemene kosten tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast, en wordt de klant minstens 30 dagen op voorhand hiervan op de hoogte gesteld.

 

  1. Facturen

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet betaling binnen deze termijn is van rechtswege en zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, een jaarlijkse intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest, alsmede een schadeclausule van 15%.  Facturen dienen schriftelijk geprotesteerd te worden binnen 8 dagen na ontvangst.

 

  1. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten en algemene voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing.  Eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Tecclean en de klant zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

Tecclean, uw professioneel schoonmaakbedrijf groot regio Aarschot – Diest – Westerlo

CONTACTEER TECCLEAN

Hebt u een vraag? Wenst u graag een afspraak te maken? Wil je graag een vrijblijvende offerte?
Neem dan snel met ons contact op

0472 68 27 99 (Melissa)

0473 75 59 17 (Sim)

melissa@tecclean.be

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field